Zagrożenia cywilizacyjne  Email

ZAGROŻENIA CYWILIZCYJNE

"Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieżyc.d"

Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

/okres realizacji: 2018- 2020/

Opracowanie:

mgr Alicja Koczan

mgr Renata Bar

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej

w R z e s z o w i e

2018

 

SPIS TREŚCI:

I. Uzasadnienie wyboru problemu zdrowotnego

II. Cele programu

III. Treści i zakres działań

IV. Metody i formy działań

V. Harmonogram realizacji zadań programu

VI. Populacja objęta programem

VII. Oczekiwane efekty podjętych działań

VIII. Wykaz osób realizujących program

 

I. Uzasadnienie wyboru problemu zdrowotnego

W dzisiejszych czasach nadwaga i otyłość jest jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia, stanowi poważny problem zdrowia publicznego w wielu krajach. W Polsce ponad połowa ludności dorosłej ma nadmierną masę ciała, a odsetek otyłych wynosi około 20%. Wśród dzieci i młodzieży nadwaga lub otyłość występują u 15-20%. W ostatnich latach obserwuje się wzrost rozpowszechnienia nadmiernej masy ciała.Otyłość może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2 i niektórych nowotworów. Może być także przyczyną zaburzeń psychicznych, zwłaszcza u młodych osób. Dlatego niezbędne staje się podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych.

Szkoła jest miejscem, które w znacznym stopniu ma wpływ na stan zdrowia i samopoczucie uczniów. Wobec narastającego problemu otyłości wśród dzieci i młodzieży, nie powinna pozostać obojętna. Może odgrywać dużą rolę w zapobieganiu otyłości u dzieci i nastolatków, a także pomóc uczniom, u których już stwierdzono ten problem zdrowotny.

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe kształtują się najczęściej w młodym wieku, dlatego tak ważne jest dotarcie z treściami programu do uczniów wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz jak najwcześniejsze podjęcie działań promujących zdrowy styl życia. Ponadto prawidłowe żywienie wśród dzieci jest szczególnie istotne ze względu na zachodzące w tym okresie intensywne procesy wzrostu i rozwoju organizmu. Przekazanie wiedzy o zagrożeniach wynikających z prowadzenia nie zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem niewłaściwego odżywiania i ostrzeżenie przed skutkami nadwagi i otyłości jest głównym celem niniejszego programu profilaktycznego.

Program zawiera prosty przekaz i skupia się na modyfikacji sposobu żywienia i zagadnieniach związanych ze zdrowym trybem życia. Program skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, rodziców uczniów, którzy są ważnym elementem sprzyjającym poprawie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci. Współudział rodziców jest ważny, ponieważ muszą oni być bardziej świadomi swej odpowiedzialności za poprawę sposobu żywienia i stylu życia dzieci.

II. Cele programu:

Cel główny programu:

Zmniejszenie, głównie przez wskazanie właściwych zachowań prozdrowotnych, częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat nadwagi i otyłości (przyczyny otyłości i jej skutki).

2. Zwiększenie świadomości uczniów i rodziców w zakresie przestrzegania zasad zdrowego odżywiania (piramida zdrowia).

3. Uświadomienie uczniom i ich rodzicom potrzeby aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrej kondycji fizycznej oraz jej roli w redukcji zbędnej masy ciała.

4. Propagowanie zdrowego stylu życia.

III. Treści i zakres działań

1. Problematyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży:

- Co to jest otyłość i nadwaga? Wskaźniki medyczne.

- Przyczyny nadwagi i otyłości.

- Następstwa zdrowotne otyłości i nadwagi - najczęstsze dolegliwości i choroby.

- Nadwaga i otyłość - problem tylko kosmetyczny czy zdrowotny?

2. Zdrowie i styl życia:

- Zapobieganie otyłości wśród dzieci i młodzieży:

Działania najbardziej skuteczne:

- zdrowy sposób żywienia,

- świadome wybory żywieniowe,

- aktywność fizyczna (w szkole, w czasie wolnym),

- walka z siedzącym trybem życia

- Wskazanie różnych form spędzania czasu wolnego,

- Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia

IV. Metody i formy działań

- Rozpropagowanie idei programu w szpitalu - gazetki tematyczne umieszczone na terenie szpitala oraz KRORE

- Szkolenia wykładowo - warsztatowe dzieci i młodzieży w miesiącach IV - X 2018/2020 z wykorzystaniem:

- metod aktywizujących i poglądowych,

- pokaz plakatów, planszy, zdjęć,

- prezentacji multimedialnych,

- filmów edukacyjnych,

- zajęć praktycznych z elementem kulinarnym.

- Przygotowanie specjalnego numeru gazetki szkolnej ?Pigułka radości" z treściami zawartymi w programie, kolportaż wśród uczniów i rodziców.

- Konkursy plastyczne, wiedzy, literackie o tematyce prozdrowotnej.

- Zorganizowanie szkolnego Tygodnia Zdrowia.

- Opracowanie i kolportaż materiałów edukacyjnych, ulotek i publikacji prozdrowotnych wśród uczniów oraz ich rodziców, personelu medycznego na temat skutków zdrowotnych nadwagi i otyłości, znaczenia aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dla zdrowia człowieka i jego lepszego samopoczucia.

- Zorganizowanie nieodpłatnych spotkań ze specjalistami: dietetyczkami szpitalnymi, sportowcem, studentkami wydziału medycznego URz /k: dietetyka, pielęgniarstwo/.

- Zorganizowanie tablic tematycznych umieszczonych na terenie szpitala, KRORE z treściami przeznaczonymi dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

- Pogadanki i prelekcje dla rodziców dotyczące wpływu prawidłowego odżywiania na rozwój i zdrowie dzieci prowadzone przez wychowawców oraz zaproszonych dietetyków.

- Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.

V. Harmonogram realizacji zadań programu wśród dziecii młodzieży oraz osób dorosłych


Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Szkolenia wykładowo-warsztatowe nt.

- Co to jest otyłość i nadwaga?

- Przyczyny nadwagi i otyłości

- Następstwa zdrowotne otyłości i nadwagi najczęstsze dolegliwości i choroby

- Estetyka wyglądu zewnętrznego ludzi otyłych, problemy akceptacji w grupie rówieśniczej

- Przekazywanie informacji nt: zdrowego sposobu żywienia, świadomych wyborów żywieniowych

- Aktywność fizyczna (w szkole, w czasie wolnym)

- Walka z siedzącym trybem życia

- Wskazanie różnych form spędzania czasu wolnego

- Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia

Koordynator programu zdrowotnego

Wychowawcy zespołów klasowych

Wychowawcy zajęć pozalekcyjnych

kwiecień - październik 2018/2020

dla poszczególnych grup dzieci

Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze: "W trosce o radość, zdrowie i bezpieczeństwo?"

Realizatorki autorskiego programu profilaktycznego

kwiecień - październik 2018/2020 dla poszczególnych grup dzieci

Spotkania ze specjalistami nt zapobiegania nadwadze oraz prowadzenia zdrowego trybu życia

Zaproszeni specjaliści

kwiecień - październik 2018/2020 dla poszczególnych grup dzieci

Konkursy plastyczne, wiedzy i literackie.

Zorganizowanie po konkursowych wystaw prac dzieci

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia

Nauczyciele plastyki

Wychowawcy zajęć pozalekcyjnych

kwiecień - październik 2018/2020 dla poszczególnych grup dzieci

Przygotowanie specjalnego numeru gazetki szkolnej

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej

kwiecień 2018, 2019, 2020

Zorganizowanie tablic tematycznych promocji zdrowia na terenie szpitala

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia

kwiecień 2018, 2019, 2020

Opracowanie i kolportaż ulotek i publikacji prozdrowotnych przeznaczonych dla dzieci rodziców i nauczycieli

 

Koordynator programu zdrowotnego

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia

Wychowawcy zespołów klasowych

kwiecień - październik 2018/2020 dla poszczególnych grup dzieci

 

Zorganizowanie szkolnego Tygodnia Zdrowia

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia

kwiecień 2018, 2019, 2020

Pogadanki i prelekcje dla rodziców

Wychowawcy zespołów klasowych

Dietetyk

kwiecień - październik 2018/2020 dla poszczególnych grup dzieci

Ankietowanie

Szkolny koordynator programu zdrowotnego

Cały czas trwania programu

 

VI. Populacja objęta programem

Dzieci i młodzież Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Woj. Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z podziałem na:

- przedszkole (kl. O)

- szkołę podstawową (kl. I-VIII)

- gimnazjum

- liceum

oraz osoby dorosłe (rodzice dzieci, personel medyczny).

VII. Oczekiwane efekty podjętych działań

- podniesienie świadomości uczniów i ich rodziców na temat zagrożeń wynikających z prowadzenia niezdrowego trybu życia, w tym problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

- uświadomienie korzyści zdrowotnych prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego stylu życia,

- uświadomienie konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia ze względu na mniejsze ryzyko otyłości i schorzeń towarzyszących, zarówno obecnie jak i w życiu późniejszym.

VIII. Wykaz osób realizujących program

- mgr Alicja Koczan - z-ca Naczelnej Pielęgniarki Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Przy współpracy nauczycieli Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:

- mgr Renata Bar, mgr Anetta Ślusarczyk

- koordynatorki szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

Kwalifikacje:

Kurs kwalifikacyjny: Rozwijanie praktycznych umiejętności wychowawczych.

Wychowanie - Pomoc - Profilaktyka.

Uprawnienia Lidera zespołu wychowawczego

- członkowie szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia


 


 

Imieniny

Wczoraj: Gerarda Teodora
Dzisiaj: Aurelii Ladysława
Jutro : Justyny Cypriana

Erasmus+

BIP szkolny

bip