Wewnątrzszkolny System Doradzctwa Zawodowego  Email

 

Plan działań na rok szkolny 2018/2019


ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM

NR 2 im. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE

2018/2019

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (WSDZ)


AUTORZY PROGRAMU

SZKOLNI KOORDYNATORZY WSDZ

Aneta Kołodziej

Wojciech Oczoś

 

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. To celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę w roku szkolnym 2018/2018 z przeznaczeniem dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Program oprócz pracy w grupie czy zespole, przewiduje również formy indywidualne w zakresie doradztwa edukacyjnego i zawodowego oraz w szczególnych przypadkach, po konsultacjach z personelem medycznym, kierowanie uczniów do specjalistów.

Program realizowany będzie w 3 blokach tematycznych:

Zadaniem modułu I. jest stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych i odpowiedź na pytania:

a) Co lubię robić najbardziej?

b) O czym lubię się uczyć?

c) Co mnie pasjonuje?

d) Jaki jest mój system wartości, zainteresowania i zdolności?

e) Jakie są moje mocne i słabe strony?

W module II uczniowie precyzują swoje preferencje zawodowe i odpowiadają sobie na pytania:

a) W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości?

b) Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?

c) Co według mnie oznaczy "dobra praca"?.

d) Jakie warunki, według moich oczekiwań, musi spełniać dobra praca?

W module III uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi na pytania:

a) Czym kierować się przy wyborze szkoły?

b) Jaką wybrać szkołę?

c) Jaki wybrać zawód?

d) Gdzie mogę uzyskać pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia?

Organizowane będą spotkania z:

- pracodawcami środowiska lokalnego;

- pracownikami poradni psychologiczno - pedagogicznej;

- przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy;

- osobami reprezentującymi Powiatowy Urząd Pracy.

Program będzie modyfikowany raz w roku, w zależności od potrzeb i efektów realizacji zadań.

II. CELE PROGRAMU

Cele główne:

1. Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu.

2. Kształcenia u uczniów umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.

Cele szczegółowe:

- zapoznanie uczniów z czynnikami decydującymi o wyborze przyszłej szkoły, zawodu;

- wyzwalanie u uczniów aktywności w kierunku samopoznania i samooceny swoich możliwości;

- kształtowanie umiejętności analizowania swoich możliwości w aspekcie wyboru zawodu;

- rozbudzanie aspiracji zawodowych;

- kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec poszukiwania pracy;

- dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego oraz o systemie szkolnictwa wyższego;

- wskazanie sposobów uwzględniana zdobytych wiadomości przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły czy zawodu;

- kształtowanie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji, pracy w zespole, komunikowania się, podejmowania decyzji;

- kształtowanie szacunku do pracy.

Cele terapeutyczne:

- likwidacja napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu;

- współtworzenie atmosfery bezpieczeństwa i przyjaźni w relacjach między uczniami-pacjentami oraz w ich kontaktach z pracownikami szpitala i szkoły szpitalnej;

- współtworzenie (wspólnie z kadrą medyczną) warunków do prawidłowego przebiegu leczenia oraz uczestnictwa ucznia w życiu społeczności szkolno-szpitalnej;

- łączenie procesu dydaktycznego z zadaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi;

- dbałość o harmonijny rozwój osobowości uczniów.

III. ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAMU (TREŚCI)

Podczas realizacji działań uczniowie:

- zwrócą uwagę na zainteresowania osobiste przejawiane od dzieciństwa, swoje zdolności przejawiające się w czasie pracy w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w domu;

- poznają uzdolnienia i umiejętności niezbędne we współpracy z innymi ludźmi, w kontakcie z rzeczami, techniką, w pracy z danymi - symbolami, przyrodą i działalnością artystyczną;

- poznają swoje cechy usposobienia i temperamentu oraz ich wpływ na wybór zawodu;

- zdobędą wiedzę o zawodach: podstawowych czynnościach wykonywanych w ramach zawodu, wymaganiach, przeciwwskazaniach, możliwości zdobycia zawodu, możliwości zatrudnienia w zawodzie;

- poznają zapotrzebowanie rynku lokalnego, regionalnego, globalnego na pracowników wykonujących określone zawody,

- poznają koszty związane z kształceniem młodzieży na poziomie szkoły średniej i wyższej,

- poznają zawody, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości,

- poznają cechy charakterystyczne poszczególnych etapów kształcenia w Polsce i ich rolę w wyborze przyszłego zawodu.

- poznają warunki przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, wyższych;

- poznają czynniki, które warto uwzględnić podejmując decyzję o wyborze zawodu.

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. METODY PRACY:

- pogadanki;

- warsztaty zawodoznawcze;

- spotkania zawodowe;

- ankietowanie;

- dyskusja;

- gry dydaktyczna;

- rozmowa doradcza;

- poradnictwo indywidualne i grupowe;

- wycieczki do zakładów pracy;

- prezentacja;

- film;

- analiza tekstu.

2. FORMY PRACY:

- praca indywidualna;

- praca w grupach ;

- praca z całą klasą.

3. TECHNICZNE ŚRODKI NAUCZANIA:

prezentacje multimedialne, karty pracy, ulotki informacyjne ze szkół średnich, ulotki z informacjami o zawodach, komputer, czyste kartki papieru, długopisy, ołówki, taśma klejąca, klej, filmy o zawodach, ankiety, teksty do analizy.

V. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROGRAMU:

 

DZIAŁANIA

TERMIN

1.

Przedstawienie założeń programu podczas spotkania informacyjnego z dyrekcją, radą pedagogiczną.

październik 2018

2.

Przedstawienie założeń programu podczas spotkania informacyjnego z uczniami

październik 2018

3.

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych mających na celu rozpoznanie uzdolnień, temperamentu, zdolności i cech osobowych ucznia.

październik 2018

4.

Warsztaty w powiatowym Urzędzie Pracy w Łańcucie.

do uzgodnienia

5.

Udział uczniów w warsztatach organizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie.

do uzgodnienia

6.

Wyjście na Targi Edukacyjne.

rok szkolny 2018/2019

7.

Wyjścia grupowe na dni otwarte do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

do uzgodnienia

8.

Przygotowanie zajęć warsztatowych dla poszczególnych poziomów klas wg wcześniej ustalonych modułów.

rok szkolny 2018/2019

9.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łańcucie.

rok szkolny 2018/2019

10.

Udzielanie indywidualnych porad uczniom, rodzicom i wspieranie wychowawców w orientacji zawodowej uczniów.

rok szkolny 2018/2019

11.

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy.

rok szkolny 2018/2019

12.

Opieka indywidualna nad uczniami o specjalistycznych potrzebach edukacyjnych

rok szkolny 2018/2019

13.

Gromadzenie materiałów metodyczno-dydaktycznych.

rok szkolny 2018/2019

14.

Stała współpraca z wychowawcami w zależności od potrzeb i pomoc w prowadzeniu zajęć wychowawczych.

rok szkolny 2018/2019

15.

Stała współpraca z psychologami szpitalnymi.

rok szkolny 2018/2019

VI. DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PREORIENTACJI ZAWODOWEJ I DORADZCTWA ZAWODOWEGO W ZESPOŁACH KLASOWYCH

KLASY: 0-III (orientacja zawodowa)

Cel orientacji zawodowej:

- zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i zdolności.

Lp.

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Termin realizacjidziałań

1.

Świat zawodów i rynek pracy

1. Zajęcia tematyczne: Zapoznanie z pracą przedstawicieli różnych grup zawodowych w oparciu o teksty literatury dziecięcej.

2. Zabawy kreatywne, dramowe, w oparciu o tematyczne wiersze, piosenki, prezentacje multimedialne związane z wybranymi zawodami

3. Bank zawodów - cykl spotkań z przedstawicielami różnych grup zawodowych:

- dziennikarz, kucharz, piekarz, pisarka, stomatolog, ratownik medyczny, bibliotekarka, podróżnik,fotograf przyrody, weterynarz, piekarz, architekt, strażak, dietetyk,pielęgniarka, policjant.

4. Gazetka tematyczna: Miło podróżować! - wspomnienia z podróży do Szkocji - program "Erazmus +"

rok szkolny 2018/2019

 

 

 

wg osobnych ustaleń

 

 

 

wrzesień 2018

2.

Poznanie siebie

1. Prezentacja własnych talentów - Brawo ja!.

2. Moje mocne strony - cykliczne zajęcia prof-wych.

3. Zainteresowania innych ludzi - To co kocham:

- wycieczka do biblioteki szpitalnej,

- "Reporterskim okiem" - wywiad z pracownikami szkoły w ramach współpracy z zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej,

- "Mój zawód - moja pasja"- opowieści lekarza i pielęgniarki

4. Umożliwienie uczniom prezentacji swoich pasji, zainteresowań i talentów, zachęcanie do udziału w konkursach, wystawach, uroczystościach szkolnych.

rok szkolny 2018/2019

 

 

wg osobnych ustaleń

 

 

 

 

rok szkolny 2018/2019

 

3.

Planowanie własnego rozwoju

1. Prowadzenie zajęć tematycznych z wykorzystaniem metod aktywnych:

- burza mózgów, drama, odgrywanie scenek- Kim chciałbym zostać?

2. Tablica zawodów - gazetka tematyczna: centrum informacji edukacyjno - zawodowej

rok szkolny 2018/2019

 

 

styczeń 2019

KLASY: IV-VIII, GIM, LO (doradztwo zawodowe)

Cel doradztwa zawodowego:

- wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Lp

Tematyka działań

Metody i formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Poznawanie własnych zasobów

1. Zajęcia warsztatowe dotyczące planowania własnej przyszłości zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami, testy kompetencji i predyspozycji zawodowych, konsultacje indywidualne.

2. Ja i moja przyszłość - projekt edukacyjny realizowany w ramach godzin wychowawczych.

3. Spotkania dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych i zasad rekrutacji.

wychowawcy klas oraz wychowawcy zajęć pozalekcyjnych

 

 

wychowawcy klas

nauczyciel WOS-u,

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

II pół roku szkolnego

2018/2019

 

na bieżąco

2.

Świat zawodów i rynek pracy

1. Wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy, poznawanie określonych grup zawodowych.

2. Informowanie o targach pracy:

- gromadzenie i udostępnianie informacji o rynku pracy w regionie i kraju.

3. Etyka zawodu -organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy.

5. Zajęcia tematyczne:

- Moja przyszłość zawodowa, wybór szkoły i zawodu - piszemy CV i list motywacyjny.

- Cechy charakterystyczne poszczególnych etapów kształcenia w Polsce i ich rolę w wyborze przyszłego zawodu.

- Czynniki, które warto uwzględnić podejmując decyzję o wyborze zawodu.

6. Trening umiejętności społecznych- zajęcia z autoprezentacji nt Pierwsze wrażenie.

nauczyciel WOS-u,

j. polskiego

wychowawcy klas

wychowawcy zajęć pozalekcyjnych

 

nauczyciel WOS-u,

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy klas,

biblioteka szkolna

wychowawcy klas

wychowawcy zajęć pozalekcyjnych

nauczyciel WOS-u,

j. polskiego

wychowawcy klas

wychowawcy zajęć pozalekcyjnychdo ustalenia

 

na bieżąco

 

 

rok szkolny 2018/2019

 

rok szkolny 2018/2019

 

II pół roku szkolnego

2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco

3.

Rynek edukacyjny

1. Przedstawianie oferty edukacyjnej szkolnictwa ponad gimnazjalnego:

- informowanie o dniach otwartych szkół ponad gimnazjalnych

- kolportaż ulotek informacyjnych,

- zasady rekrutacji.

2. Przygotowanie projektu edukacyjnego Wybieram szkołę i przyszły zawód.

3. Zachęcanie uczniów do odwiedzania stron internetowych z galerią zawodów i innymi informacjami na temat planowania kariery zawodowej.

nauczyciel WOS-u,

wychowawcy klas

 

 

 

 

Nauczyciel WOS-u w kl. III GIM

nauczyciel informatyki, zajęcia biblioteczne dla klas IV-VI SP i III G

II pół roku szkolnego

2018/2019

 

 

 

II pół roku szkolnego

2018/2019

na bieżąco

 

4.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

1. Udział uczniów w warsztatach preorientacji zawodowej organizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie.

2. Warsztaty z przedstawicielami Urzędu Pracy w Łańcucie.

3.Spotkanie z pracownikiem Urzędu pracy w Łańcucie.

4. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych celem planowania dalszej ścieżki edukacyjnej.

5. Rozmowy doradcze dotyczące celów i planów edukacyjno-  zawodowych, instytucji wspierających w wyborze ścieżki zawodowej.

wychowawcy zajęć pozalekcyjnych

wychowawcy klas

 

rok szkolny 2018/2019

 

 

 

rok szkolny 2018/2019

do ustalenia

 

rok szkolny 2018/2019

 

na bieżąco

V. PROCEDURY EWALUACJI:

Ewaluacja "Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego" odnosi się do wszystkich działań, skierowanych do młodzieży:

- udzielanej informacji,

- rozmów indywidualnych,

- metod i atmosfery pracy,

- przydatności w życiu omawianych zagadnień, zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności.

Monitorowanie WSDZ dokonywane będzie na bieżąco na podstawie:

- ankiety skierowanej do uczniów, wychowawców i nauczycieli z przeprowadzonych działań,

- rozmów z rodzicami i wychowawcami klas,

- oceny zajęć z preorientacji zawodowej prowadzonych w poszczególnych zespołach klasowych,

- analizy dokumentacji szkolnej,

Wyniki ewaluacji programu WSDZ, koordynatorzy programu przedstawią Radzie Pedagogicznej na konferencji plenarnej podsumowującej pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

 


 

Imieniny

Wczoraj: Bogusława Tekli
Dzisiaj: Gerarda Teodora
Jutro : Aurelii Ladysława

Erasmus+

BIP szkolny

bip