O szkole

W skład Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 36 im. Marii Grzegorzewskiej, Liceum Ogólnokształcące Specjalne, a także pozalekcyjny zespół zajęć wychowawczych.

Zespół Szkół jest szkołą publiczną prowadzoną przez Województwo Podkarpackie działającą na podstawie przepisów Ustawy o Systemie Oświaty.

Nadrzędne cele w pracy pedagogicznej nauczycieli szkoły szpitalnej to cele terapeutyczne. Priorytetem jest niesienie pomocy choremu dziecku, które przezwycięża trudności spowodowane choroba przewlekłą, zaburzoną sprawnością psychofizyczną oraz skutkami rozłąki ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym.

Poprzez realizację ciekawych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, nauczyciele pomagają uczniom pokonać niepewność oraz stres związany z pobytem w szpitalu. Starają się właściwie i atrakcyjnie zagospodarować czas wolny uczniów, aby zapomnieli o chorobie, bólu i tęsknocie za bliskimi.

Równolegle realizują nie mniej ważny cel, jakim jest zapewnienie uczniom ciągłości nauki podczas leczenia w szpitalu. Jest to działalność na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W naszej codziennej pracy:

  1. Realizujemy programy nauczania z poszczególnych przedmiotów przewidzianych dla szkoły podstawowej i liceum, tak aby żaden uczeń z powodu choroby nie miał zaległości w nauce.
  2. Umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
  3. Stwarzamy uczniom kl. VIII SP możliwość udziału w egzaminach zewnętrznych.
  4. Pomagamy w szybkiej adaptacji w placówce szpitalnej, staramy się, aby nasi uczniowie czuli się w szpitalu bezpieczni, radośni i akceptowani przez swoich rówieśników.
  5. Opiekujemy się uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, zwracając szczególną uwagę na potrzeby uczniów z zaległościami edukacyjnymi; uczniom wybitnie zdolnym umożliwiamy rozwijanie zainteresowań i talentów.
  6. Zapewniamy pomoc pedagogiczną, psychologiczną i rewalidacyjną współpracując ściśle z psychologami szpitalnymi, którzy udzielają nam rad i wskazówek, jak postępować w trudnych sytuacjach.
  7. Ściśle współpracujemy z personelem medycznym, codziennie uzyskujemy informacje od personelu o stanie zdrowia naszych uczniów i ich aktualnych możliwościach wysiłkowych oraz o wpływie leków i chorób na ich funkcjonowanie w szkole.

Obecnie pracujemy:

- w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wszystkich oddziałach dziecięcych

- w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie, na wszystkich oddziałach dziecięcych

- w Centrum Medycznym w Łańcucie na Dziennym i Stacjonarnym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  800 12 12 12

(wsparcie dostępne również w języku ukraińskim / rosyjskim)