Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Lwowska 60
35-301, Rzeszów
tel: 17 866 42 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolaszpitalna.rzeszow.pl Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020.11.30

Data ostatniej aktualizacji: 2024.01.23


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa  http://szkolaszpitalna.rzeszow.pl

jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF i WORD nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
  w Rzeszowie,
 • większość z publikowanych materiałów multimedialnych nie jest opatrzona napisami  i audio deskrypcją.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które jednostka oceniła jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Ocena nastąpiła na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie są pomieszczenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  800 12 12 12

(wsparcie dostępne również w języku ukraińskim / rosyjskim)